HISTORIEK

Tandem vzw werd gesticht op 14 september 1983 door enkele ouders van kinderen met een mentale beperking, vrijwilligers en leden van KVG.

Tandem voorziet sedert 1984 in dagopvang aan volwassenen met een mentale beperking. Aanvankelijk waren dit op onregelmatige tijdstippen ontspanningsnamiddagen begeleidt door vrijwilligers.

Deze vrijwilligers streefden met dit initiatief een dubbel doel na: enerzijds de mindervaliden begeleiden in hun verdere ontplooiing naar een grotere vorm van zelfstandigheid en integratie in de samenleving en anderzijds de taak van de ouders en familieleden enkele dagen in de week te verlichten.

Het gemeentebestuur van Diepenbeek stelde daarvoor lokalen te beschikking in de voormalige lokalen van de Rijksbasisschool.

Door de toegenomen vraag voor dagopvang en na overleg met de ouders, werd in 1987 in de raad van bestuur geopteerd voor het opstarten van een dagcentrum.

Om dit doel te bereiken werd er contacten gelegd met andere instellingen; met I.G.L (Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg), en met het gemeentebestuur van Diepenbeek.

Het personeel bestond het eerste jaar uit vrijwilligers. Dankzij de steun van deze vrijwilligers, de financiële bijdrage van de ouders, giften n de opbrengst van allerlei benefiet-acties, bleef dit project financieel overleven. De vraag naar een voltijdse werking met ondersteuning van personeel deed Tandem vzw in 1988 besluiten een erkenning door de Vlaamse Gemeenschap aan te vragen.

Wegens het ontbreken van aangepaste lokalen en gesubsidieerd personeel konden tot 1991 slechts 7 personen met een licht-matige tot ernstige mentale beperking in het dagcentrum begeleid worden. De nood aan een goed uitgebouwde werking en het weken naar een erkenning door de Vlaamse Gemeenschap hebben geleid tot een uitbreiding van de vzw en een herziening van de beleidsstructuur. Het schepencollege van Diepenbeek besliste in 1991 om voor Tandem prefab lokalen op te richten.

Op basis van deze gewijzigde situatie werk er in 1992 opnieuw een erkenningsaanvraag ingediend. Dit resulteerde in het Ministerieel Besluit van 6 januari van dat jaar waarbij Tandem met ingang van 1 september 1992 erkend werd als ‘dagcentrum voor het opnemen van 10 mentale beperkte volwassen mannen en vrouwen met een eventuele bijkomende stoornissen, en niet bekwaam om een officieel erken beschutte werkplaats te bezoeken’. Op basis van deze erkenning werden drie en een half personeelslid aangeworven.

Deze erkenning betekende een belangrijke stap in de werking van Tandem. Men kon een voltijdse werking uitbouwen voor de doelgroep. Het dagcentrum fungeerde als een kleinschalig geïntegreerd initiatief met familiaal karakter. In januari 1994 werd met eigen middelen (giften, opbrengsten van acties…) een aanvankelijk nog niet erkende woonvorm voor 10 personen in een huurpand inde Peperstraat in Diepenbeek opgestart.

In het najaar van 1994 werd door de blijvende aangroei van de doelgroep de beschikbare ruimte voor het dagcentrum te klein. Aan het gemeentebestuur werd gevraagd om de bestaande prefab gebouwen ui te breiden met 2 modules. In januari 1996 werden deze nieuwe ruimtes

( activiteitenatelier en toiletgelegenheid) in gebruik genomen.

In januari 1988 werd het woonproject officieel erkend door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen me een Handicap als een Tehuis niet-werkenden voor opvang van 10 gasten. Hierdoor kon er opnieuw extra personeel aangeworven worden. Zowel de accommodaties van het dagcentrum als de woonvorm werden echter vlug te klein en bleken onaangepast, zodat besloten werd om een nieuwbouw op te richten. Er werd een bouwdossier samengesteld en in maart 2001 startten de bouwwerken op een terrein in de Onze Lieve Vrouwstraat dat in erfpacht werd verkregen door het OCMW.

In maart 2002 werd deze nieuwbouw, bestaande uit een woongedeelte met 14 kamers en een dagcentrum met opvangmogelijkheid voor 40 gasten in gebruik genomen.

Nadien kende Tandem een gestage groei. Via de zorgregie kregen we enkele malen de kans om uit te breiden en extra gasten op te vangen.

Zo werd in 2006 en ruime woning in de Noordenstraat aangekocht waar het nieuwe project ‘ Beschermd Wonen’ startte.

Later werd hier het DIO project aan toe gevoegd.

In 2006 huurden wij van de gemeente bijkomend de vroegere prefab van dienstencentrum Sint-Gerardus. Hier werd de seniorenwerking opgestart, dagopvang en woonzorg voor een 2 tal gasten.

Omdat deze prefab niet meer voldeed en de zorgvragen zwaarder, werd er voor uitbreiding van de bestaande gebouwen geopteerd.

In september 2013 werd de nieuwbouw in gebruik genomen.

Op 21 januari 2015 worden er in Tandem 54 gasten op genomen in de drie afdelingen; dagcentrum, dienst inclusieve ondersteuning en tehuis niet-werkenden.


 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele belangrijke data:

 

-      1983: Tandem werd gesticht door enkele vrijwilligers uit Diepenbeek.

  -      1984: Tandem start dagopvang voor enkele volwassen mentaal gehandicapten.

-      1987: het dagcentrum wordt opgestart.

-      1988: erkenning wordt aangevraagd van de Vlaamse gemeenschap.

-      1992: Tandem krijgt erkenning voor 10 mentaal gehandicapten.

-      1994: woonvorm voor 10 personen in huurpand in de Peperstraat.

-      1998: de woonvorm wordt officieel erkend.

-      2002: de nieuwbouw met 14 kamers en dagcentrum voor 40 gasten is een feit.

-      2006: aankoop huis in de Noordenstraat, start begeleid wonen.

-      2007: start met seniorenwerking.

-      2008/2009: 25 jaar Tandem!

-      2010: begeleid wonen groeit verder, 5 bewoners worden opgevangen.

-      2011: de wettelijke structuur van beschermd wonen verandert naar DIO.

-      2012: start van de nieuwbouw.

-      2013: de nieuwbouw met 9 kamers en uitbreiding van het dagcentrum is een feit.

 

 

http://tandemvzw.be/images/logo%20menu.png