AFBAKENING VAN ONZE DOELGROEP

 

Tandem richt zich tot personen van 18 jaar en ouder:

 

 • met een matig tot ernstig mentale handicap;
 • die gedeeltelijk of volledig afhankelijk zijn van derden in de uitoefening van activiteiten van het dagelijks leven (A.D.L.);
 • die bekwaam zijn tot het verrichten van bezigheden onder begeleiding in groepsverband;
 • die in hun familiaal milieu kunnen opgevangen worden of in het tehuis niet-werkenden
 • die voor het dagcentrum woonachtig zijn in Diepenbeek of aangrenzende gemeenten.  

 

Deze personen kunnen bijkomende stoornissen of handicaps vertonen van sensomotorische aard of gedragsmatige aard.

 

 MISSIE VAN ONZE VOORZIENING

 

Tandem is een voorziening voor personen met een verstandelijke handicap met een persoonsgericht, open houding en een familiaal en lokaal karakter.

 

Tandem stelt in haar dienstverlening het welbevinden van de gebruiker, zijn sociale netwerk en de medewerkers centraal. Tandem streeft naar een veilige, vertrouwde en stimulerende woon- en werkomgeving en naar een kwaliteitsvolle interne en externe samenwerking.

 

Binnen de organisatie Tandem gaan we uit van een integratieve benadering.

 

Dit betekent dat we de gebruiker in zijn totaliteit benaderen en zo de verschillende theoretische visies (holistische mensvisie, pedagogische, systeemdenken, contextuele hulpverlening, fenomenologie, …) met elkaar integreren tot een geheel dat de beste opties biedt om aan de zorgvragen en begeleidingsbehoeften van de gebruiker tegemoet te komen.

 

 Doelstellingen van Tandem als organisatie.  

 

 • Persoongericht karakter:
  • Zorg op maat;
  • Onafhankelijkheid en ondersteuning;
  • Ontwikkelen en onderhouden van vaardigheden.

 

 Open houding ten aanzien van de gebruikers, hun sociaal netwerk en personeelsleden

 

  •  Betrokkenheid;
  • Communicatie;
  • Participatie.

 

 Familiaal karakter

 

  • Kleinschaligheid;
  • Sfeer;
  • Veiligheid, geborgenheid;
  • Normalisatie

 

  Regionaal karakter

 

  • Integratie;
  • Inbedding in de lokale structuren. 

 

 Streven naar een maximale vorm van welbevinden voor de gebruiker, zijn sociaal netwerk en de medewerkers. 

 

  • Emancipatorisch werken;
  • Keuzevrijheid;
  • Gezinsondersteunende werking.

  Veilige, vertrouwde en stimulerende woon- en werkomgeving.

 

  • Structuur en flexibiliteit;
  • Aanpassingen in functie van gewijzigde noden bij de gebruiker.

 

 Kwaliteitsvolle interne en externe samenwerking.

 

  • Professionaliteit;
  • Samenwerking met andere diensten en/of zorgverleners;
  • Planmatig en methodisch werken;
  • Toekomstperspectieven.

 WAARDEN VAN ONZE VOORZIENING

 


Binnen Tandem gaan we uit van een holistische mensvisie, waarbij we kijken naar een totaal beeld van de persoon in al zijn ontwikkelingsfacetten en ingebed in zijn sociale context. Verder nemen we een open houding aan, wat maakt dat we een gelijke bereidheid tot dienstverlening hebben zonder onderscheid van ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, seksuele geaardheid, politieke of andere overtuiging, afkomst, welstand, geboorte of welke andere toestand… te maken. De waarden die we nastreven worden hierna verduidelijkt:

 

 Gelijkwaardigheid;

 

 • Eigenheid;
 • Respect;
 • Acceptatie;
 • Privacy;
 • Betrokkenheid;
 • Communicatie;
 • Participatie;
 • Vertrouwen;
 • Zelfbeschikkingsrecht;
 • Zelfstandigheid;
 • Keuzevrijheid;
 • Empathie;
 • Echtheid.